خـرید از همه جا ، پرداخت در ایران رنتر
با تهیه کـارت اعتبـاری خرید از ایـران‌رنتـر می توانید بدون دغدغه از خدمات متنــوع سایت‌های دیگر استفاده کرده و هزینه را به صورت اقساطی در ایران‌رنتر پرداخت کنید
مزایای استفاده از کارت اعتباری خرید
دسترسی به تنــوع گسترده ای از وسایل و خدمات
خریـــد اعتبـــاری خدمـات و وسایـــل
استفاده از اعتبارسنجی ایران رنتر در خریدهای بعدی
خریـــد کارت اعتبــاری به عنـوان هدیه
استفاده به موقع از تخفیف سایت های دیگر
فـرآیند خرید کارت اعتباری خرید
خرید کارت اعتباری از ایــران رنتــر
1
2
آپلـود مـدارک و تأیید در اعتبارسنجی
ارسال کارت اعتباری خرید بــرای شما
3
4
خرید از سایت های طرف قــرارداد
پــرداخت اقسـاط در ایــران رنتــر
5
فروشگاه های طرف قرارداد
منتظر ارائه کارت های اعتباری سایت های دیگر باشید ...