ایران رنتر به عنوان اولین و بزرگترین وب سایت اجاره آنلاین وسایل، از تامین کنندگان حقیقی و حقوقی جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.در این طرح تامین کنندگان می توانند وسایل خود را به صورت اجاره های بلند مدت و یا کوتاه مدت، در اختیار ایران رنتر قرار دهند و از اجاره ی وسایل کسب درآمد کنند
ایران رنتر به عنوان اولین و بزرگترین وب سایت اجاره آنلاین وسایل، از تامین کنندگان حقیقی و حقوقی جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.در این طرح تامین کنندگان می توانند وسایل خود را به صورت اجاره های بلند مدت و یا کوتاه مدت، در اختیار ایران رنتر قرار دهند و از اجاره ی وسایل کسب درآمد کنند.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
نام شرکت
آدرس وب سایت
شماره تلفن ثابت
شماره موبایل
وسایل مورد تأمین
لیست وسایل
توضیحات