کلاسی متفاوت از سرمایه گذاری
با تــامین وسایـــل در ایــران رنتـر و فـروش اقسـاطی به
مشتریان اعتبارسنجی شده، هوشمندانه سرمایه گذاری کنید
شـــروع تــامین
آشنایی با ایران رنتر ...
ایران‌رنتر راه‌حلی برای خرید اعتباری هوشمند است. تأمین‌کنندگان می‌توانند ضمن عقد قــرارداد با ایـران‌رنتـر در جهت تـأمین وجه بـرای خرید وسایـل درخواستی خریداران اقدام کرده و از طریق فــروش اقساطی ایـن وسایـل به متقاضیان اعتبار‌سنجی‌شده، یک سرمایه‌گذاری هوشمند داشته باشند

مزایای تـامین در ایـران رنتـر

ضمانت پرداخت
تـاریخ سررسید اقساط و مبـالغ اقساط دقیقاً در قـرارداد با تأمین‌کنندگان ذکر شده و در صورت عدم پـرداخت خریداران، ایـران‌رنتـر طبق قـرارداد پـرداخت را تضمین می‌کند
شرعی بودن
سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر بر بستر وسایل شکل می‌گیرد و از آنجاییکه قـرارداد فـروش اقساطی یکی از انـواع عقود اسلامی است، بنـابراین سرمـایه‌گذاری و کسب درآمد از ایران‌رنتر کاملاً شرعی است
بازدهی قابل‌ قبول و ثابت
سرمایه‌گذاری در ایـران‌رنتـر نسبت به روش‌های مرسوم، بـازدهی قابـل توجه و ثـابتی دارد که به همین دلیل تـأمین‌کنندگان می‌توانند بـرای دریـافتی خود بـرنامه‌ریزی دقیق‌تـری داشته باشند
ارائه پنل اختصاصی به تأمین‌کنندگان
تــأمین‌کنندگـان از طریــق پنـل اختصـاصی می‌تــوانند سرمــایه‌گـذاری‌ها، اقساط دریــافتی، تــاریخ سررسید و اطلاعات متقاضیــان و ... را مشــاهده و بــررسی کنند

مدل دریافت اقساط ماهانه

مبـلغ تـامین وسایل خود را وارد کنید و اقساط دریافتی ماهانه و مجموع دریافتی بعد از ۱۲ ماه را مشاهده نمایید
پرداختی شما بابت تامین وسایل :
تومان
دریافتی شما از ماه اول تا ماه دوازدهم
تومان
مجموع دریـــافتی شما :
تومان

چطـور به ایـران رنتـر اعتماد کنیم

عقد قـرارداد و سفته
ایـران‌رنتـر به اعتمـاد شما احتـرام
می‌گـذارد و ضمن عقد دو قـرارداد
حق العمل کاری و فـروش اقساطی
با تــأمین‌کنندگان، بــرای ضمانت
قــرارداد سفته ارائـه می‌دهد
مشتریان اعتبارسنجی شده
متقاضیـــان خریــد اعتبـــــاری طـی
دو مرحله و به صــورت کـاملاً هـوشمند
اعتبــارسنجی می‌شوند. این اعتبارسنجی
بـا استفــاده از نــمره اعتمـاد مشتــری
و داده‌کاوی صورت می‌گیرد
سرمایه‌گذاران ایران رنتر
ایـران‌رنتـر به عنــوان یک استـارتاپ در حوزه
فینتک تــوانسته است اعتمـاد سرمایه‌گذاران
بـزرگی مانند شرکت سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ،
بنیــاد بــرکت و صندوق لــوتوس پــارسیان
را جلب کند
تـــوزیع ریسک
تــوزیع وسایـل بین متقاضیان مختـلف و
‌اعتبارسنجی شده و همچنیـن تعیین سقف
4 میلیـون تـومانی بــرای خریـد، ریـسک
سرمـایه‌گذاری تـأمین‌کنندگان را مدیـریت
کرده و به حداقل می رساند

مراحل تامین وسیله و سرمایه گذاری

انتخاب وسایل در انتظار تامین
بـه میــــزان مبــلغ مـــورد
درخـــواست سرمـایه گـذاری
تــــایید سفـــارش تــوسط
کارشناسان تـامین ایـران رنتر
و ارســـــال قـــــرارداد
عقد قــرارداد حق العمل کـاری
و فـروش اقساطی و پـرداخت
وجه تـــامین وسایـل
شــروع پـرداخت اقسـاط
به تــامین کنندگان از یک
ماه پـس از عقد قـــرارداد
شروع تامین