سرمایه گذاری هوشمند

بازدهی بالا و ثابت
ضمانت پرداخت اقساط
کاملا شرعی
مشاهده اطلاعات خریداران
شـروع سرمایه‌گذاری

آشنایی با ایران رنتر ...

با تـامین وجه وسایل در پلتفرم ایـران رنتر و فروش اقساطی به مشتریــان اعتبـارسنجی شده، هوشمندانه سرمـایه گذاری کنید. شما می‌تـوانید لیست خریداران وسایـل را مشاهده کنید که این موضوع نشان دهنده شفافیت سرمایه گذاری در ایران رنتر است.

مدل دریافت اقساط ماهانه

مبـلغ تـامین وسایل خـود را وارد کنید و اقساط دریـافتی ماهانه و مجموع دریـافتی خـود را مشاهده نمایید
پرداختی شما بابت تامین وسایل :
تومان
تعداد ماه های تامین مجدد
شما می‌توانید مبـالغ اقسـاط مـاهانه خـود را دریــافت نکنید و با آن ها سرمایه گذاری مجدد انجـام دهید. با ایـن مبـالغ وسایل دیگری تـامین شده و در اختیـار مشتریـان قــرار می‌گیـرد.
:
ماه
کل دوره سرمایه گذاری :
{{rangeDuration + rangeSliderValue}}
ماه
مجموع دریافتی طی {{rangeDuration + rangeSliderValue}} ماه :
تومان
ماه ۱
عدم دریافتی به علت تامین مجدد
{{monthName[rangeSliderValue + 1]}}
مبلغ دریافتی هر ماه :
تومان
{{monthName[rangeDuration + rangeSliderValue]}}
ماه ۲۴

اطمینان از سرمایه گذاری در ایران رنتر

عقد قـرارداد و سفته

ایـران‌رنتـر به اعتمـاد شما احتـرام
می‌گـذارد و ضمن عقد دو قـرارداد
حق العمل کاری و فـروش اقساطی
با تــأمین‌کنندگان، بــرای ضمانت
قــرارداد سفته ارائـه می‌دهد

مشتریان اعتبارسنجی شده

متقاضیـــان خریــد اعتبـــــاری طـی
دو مرحله و به صــورت کـاملاً هـوشمند
اعتبــارسنجی می‌شوند. این اعتبارسنجی
بـا استفــاده از نــمره اعتمـاد مشتــری
و داده‌کاوی صورت می‌گیرد

سرمایه‌گذاران ایران رنتر

ایـران‌رنتـر به عنــوان یک استـارتاپ در حوزه
فینتک تــوانسته است اعتمـاد سرمایه‌گذاران
بـزرگی مانند شرکت سرمایه‌گذاری اسمارت‌آپ،
بنیــاد بــرکت و صندوق لــوتوس پــارسیان
را جلب کند

تـــوزیع ریسک

تــوزیع وسایـل بین متقاضیان مختـلف و
‌اعتبارسنجی شده و همچنیـن تعیین سقف
4 میلیـون تـومانی بــرای خریـد، ریـسک
سرمـایه‌گذاری تـأمین‌کنندگان را مدیـریت
کرده و به حداقل می رساند

تجربه برخی از سرمایه گذاران

شروع سرمایه گذاری

سوالات متداول