راهنمای تامین اجاره های با امکان مالکیت

شیوه کار

در ایران رنتر شما می توانید با خرید و تامین وسایل مورد نیاز مشتریان و اجاره با امکان مالکیت به آنان درآمد کسب کنید.
مراحل تامین وسایل:
1.مشتریان بر اساس دوره های زمانی دلخواه لیست درخواست اجاره وسایل را با امکان مالکیت در وب سایت ایران رنتر قرار می دهند.

2.تامین کنندگان بر اساس مبالغ تامین مبلغ اجاره و دوره های اجاره یک یا چند وسیله را جهت تامین و خریداری انتخاب می کنند.

3.ایران رنتر وسایل تامین کنندگان را به مشتریان خود اجاره می دهد.

4.پس از کسر کارمزد مبالغ اجاره مشتریان را به تامین کنندگان پرداخت می کند.

5.در پایان مدت اجاره در صورتی که تامین کننده صرفا مبلغ اجاره را دریافت کرده باشد می تواند مبلغ تامین و یا وسایل خود را دریافت کند اما در صورتی که مبلغ تامین را به همراه مبلغ اجاره دریافت کند دیگر مبلغی برای تامین کننده پرداخت نمی شود.

ضمانت و قرارداد

روش ضمانت
پس از خرید وسایل توسط اجاره دهنده قراردادی معتبر از جانب ایران رنتر برای اجاره دهنده ایمیل می شود که در آن قرارداد مالکیت وسایل خریداری شده به نام اجاره دهنده ثبت می گردد.
موارد تضمین
ایران رنتر پرداخت اجاره را به تامین کنندگان تضمین می کند.

مبلغ اجاره

مبلغ اجاره
مبلغ اجاره ای که تامین کنندگان دریافت می کنند در صفحه لیست درخواست ها درج شده است.این مبلغ بر اساس درصدی از قیمت کل محصول می باشد.
زمان پرداخت اجاره
ایران رنتر مبالغ اجاره را به صورت ماهانه از مشتریان خود دریافت می کند و پس از کسر کارمزد به تامین کنندگان پرداخت می کند.
شیوه های دریافت مبلغ اجاره
دریافت مبلغ اجاره می تواند بر اساس اجاره تنها و یا اجاره همراه با مبلغ تامین باشد.انتخاب یکی از این دو مدل به صورت اختیاری بر عهده تامین کننده است.در صورتی که تامین کننده صرفا اجاره دریافت کند در انتهای دوره اجاره می تواند مبلغ تامین شده و یا وسیله تامین شده را با شرایط ابتدایی دریافت کند.

دیگر موارد

سقف خرید
سقف خرید وسایل جهت اجاره بر اساس میزان درخواست های مشتریان است. به محض اتمام درخواست ها پنل خرید تا ورود درخواست بعدی بسته خواهد شد.
مالکیت وسایل
مالکیت وسایل در طول مدت اجاره بر عهده تامین کننده می باشد و پس از پایان مدت اجاره به اجاره کننده واگذار می شود.
دوره زمانی اجاره
دوره زمانی اجاره بر اساس درخواست های مشتریان متفاوت است.در صفحه لیست درخواست ها کنار هر وسیله دوره اجاره آن مشخص شده است.در طول مدت دوره اجاره تامین کننده حق درخواست وسیله خود را ندارد.دوره های اجاره حداکثر یک ساله می باشد.
تامین وسیله
در صورتی که تامین کننده ای به جای خرید وسیله و پرداخت هزینه آن به ایران رنتر تمایل به ارائه خود وسیله را داشته باشد می تواند با انتخاب گزینه “تامین با خودم” وسایل را با شرایط مندرج در سایت(از لحاظ گارانتی، رنگ و…) تامین کند.