چگونگی محاسبه نمره اعتبار

اعتبارسنجی خریداران اقساطی در ایران‌رنتر بر اساس نمره اعتبار محاسبه می‌شود و از خرید دوم به بعد مورد استفاده قرار می گیرد.
نمره اعتبار معیاری است برای ارزیابی میزان اعتبار خریداران اقساطی که بر اساس رفتار پرداخت آنان در طول مدت پرداخت اقساط مشخص می‌شود.


جدول زیر جزئیات محاسبه نمره اعتبار را نشان می‌دهد.

قوانین محاسبه نمره اعتبار
نمره اعتبار نقطه شروع 100
سقف اعتبار خرید در نقطه شروع - (تومان) 5.000.000
نمره منفی هر روز تأخیر (1 تا 10 روز) 1-
نمره منفی هر روز تأخیر (بیشتر از 10 روز) 2-
نمره مثبت هر روز تعجیل براساس جدول شماره 2
نمره مثبت پرداخت به موقع براساس جدول شماره 2
اعتبار هر نمره برای خرید دوم - (تومان) 40.000
سقف اعتبار خرید دوم - (تومان) 7.000.000
تخفیف خرید دوم به ازای هر امتیاز (نمره اعتبار بالای 100) - (تومان) 200
سقف تخفیف خرید دوم - (تومان) 50.000


جدول شماره 2:

مقدار اقساط پرداختی (تومان) نمره مثبت پرداخت به موقع نمره مثبت هر روز تعجیل در پرداخت
تا 100.000 تومان 1 0.2
101.000 تومان – 200.000 تومان 2 0.4
201.000 تومان – 300.000 تومان 3 0.6
301.000 تومان – 400.000 تومان 4 0.8
از401.000 تومان به بالا 5 1

خرید اول

در اولین خرید نمره اعتبار هر فرد معادل 100 امتیاز و سقف اعتبار خرید در نقطه شروع 4 میلیون تومان است. نمره مثبت در نظر گرفته شده برای پرداخت به موقع و هر روز تعجیل در پرداخت براساس جدول شماره 2 به نسبت مقدار اقساط پرداختی محاسبه می‌شود. هر روز تأخیر در پرداخت اقساط نیز برای بازه 1 تا 10 روز 1 نمره منفی و برای بیشتر از 10 روز 2 نمره منفی دارد.

توجه 1 : نمره مثبت برای تعجیل در پرداخت فقط برای پرداختی‌هایی مورد قبول است که یک ماه زودتر از موعد پرداخت صورت گرفته باشد و پرداختی‌های زودتر از این زمان در روند نمره‌دهی مؤثر نخواهند بود.

توجه 2 : در صورتی که نمره اعتبار خریدار پس از خرید اول صفر و یا منفی باشد؛ از نظر ایران‌رنتر آن فرد معتبر نبوده و دیگر قادر به خرید از سایت ایران‌رنتر نخواهد بود.

توجه 3: نمره منفی تأخیر در پرداخت برای سه ماه آخر (ماه 10، 11 و 12) با درصد بیشتری محاسبه می‌شود.

  • ماه دهم = 10%
  • ماه یازدهم = 20%
  • ماه دوازدهم = 30%

خرید دوم

اعتبار: خریدار می‌تواند در ازای هر امتیاز به‌ دست آورده از خرید اول 40.000 تومان اعتبار کسب کند، سقف این اعتبار 7.000.000 تومان است. بدیهی است با کسب امتیازات بالاتر می‌توانید از اعتبار بیشتری برای خرید دوم برخوردار شوید.

مثال: فردی در خرید اول نمره اعتباری برابر با 150 امتیاز کسب کرده است؛ از آنجاییکه به ازای هر امتیاز در خرید دوم 40.000 تومان به فرد تعلق می‌گیرد. اعتبار او برای خرید دوم 6.000.000 تومان است که به صورت زیر محاسبه می شود.

6.000.000 (تومان) = 40.000 (تومان) × 150 (امتیاز)


تخفیف: در دومین خرید فرد بر اساس نمره اعتبار به دست آورده از خرید اول از تخفیف استفاده می‌کند. این تخفیف برای نمره اعتبار بالای 100 امتیاز است و به میزان 200 تومان در ازای هر امتیاز تا سقف 50.000 تومان خواهد بود.

مثال: فردی در خرید اول نمره اعتباری برابر با 150 امتیاز کسب کرده است. از آنجاییکه برای نمره اعتبار بالای 100 امتیاز به ازای هر امتیاز 200 تومان تخفیف در نظر گرفته شده است. تخفیف خرید دوم برای او 30.000 تومان خواهد بود که به صورت زیر محاسبه می‌شود.

30.000 (تومان) = 200 (تومان) × 117 (امتیاز)