چگونگی محاسبه نمره اعتبار

اعتبارسنجی خریداران اقساطی در ایران‌رنتر بر اساس نمره اعتبار محاسبه می‌شود و از خرید دوم به بعد مورد استفاده قرار می گیرد.
نمره اعتبار معیاری است برای ارزیابی میزان اعتبار خریداران اقساطی که بر اساس رفتار پرداخت آنان در طول مدت پرداخت اقساط مشخص می‌شود.


جدول زیر جزئیات محاسبه نمره اعتبار را نشان می‌دهد.


جدول شماره 1:

قوانین محاسبه نمره اعتبار
نمره اعتبار نقطه شروع 100
سقف اعتبار خرید در نقطه شروع - (تومان) 5.000.000
امتیاز منفی هر روز تأخیر 2-
امتیاز مثبت هر روز تعجیل براساس جدول شماره 2
امتیاز مثبت پرداخت به موقع براساس جدول شماره 2
اعتبار هر امتیاز برای خرید دوم - (تومان) 40.000
سقف اعتبار خرید دوم - (تومان) 7.000.000
تخفیف خرید دوم به ازای هر امتیاز (نمره اعتبار بالای 100) - (تومان) 200
سقف تخفیف خرید دوم - (تومان) 50.000

جدول شماره 2:

مقدار اقساط پرداختی (تومان) امتیاز پرداخت به موقع امتیاز هر روز تعجیل در پرداخت
تا 100.000 تومان 1 0.2
101.000 تومان – 200.000 تومان 2 0.4
201.000 تومان – 300.000 تومان 3 0.6
301.000 تومان – 400.000 تومان 4 0.8
از401.000 تومان به بالا 5 1

خرید اول

در اولین خرید نمره اعتبار هر فرد معادل 100 امتیاز و سقف اعتبار خرید در نقطه شروع 5 میلیون تومان است. امتیاز مثبت در نظر گرفته شده برای پرداخت به موقع و هر روز تعجیل در پرداخت براساس جدول شماره 2 به نسبت مقدار اقساط پرداختی محاسبه می‌شود. هر روز تأخیر در پرداخت اقساط نیز 2 امتیاز منفی دارد.

توجه 1: امتیاز تعجیل در پرداخت فقط برای پرداختی‌هایی مورد قبول است که یک ماه زودتر از موعد پرداخت صورت گرفته باشد و پرداختی‌های زودتر از این زمان در روند امتیازدهی مؤثر نخواهند بود. توجه 2: در صورتی که نمره اعتبار خریدار پس از خرید اول صفر و یا منفی باشد؛ از نظر ایران‌رنتر آن فرد معتبر نبوده و دیگر قادر به خرید از سایت ایران‌رنتر نخواهد بود.

خرید دوم

اعتبار: خریدار می‌تواند در ازای هر امتیاز به‌ دست آورده از خرید اول 40.000 تومان اعتبار کسب کند، سقف این اعتبار 7.000.000 تومان است. بدیهی است با کسب امتیازات بالاتر می‌توانید از اعتبار بیشتری برای خرید دوم برخوردار شوید.

مثال: فردی در خرید اول نمره اعتباری برابر با 150 امتیاز کسب کرده است؛ از آنجاییکه به ازای هر امتیاز در خرید دوم 40.000 تومان به فرد تعلق می‌گیرد. اعتبار او برای خرید دوم 6.000.000 تومان است که به صورت زیر محاسبه می شود.

6.000.000 (تومان) = 40.000 (تومان) × 150 (امتیاز)