نمره اعتبار

نمره اعتبار معیاری است برای ارزیابی میزان اعتبار خریداران اقساطی که بر اساس رفتار پرداخت آنان در طول مدت پرداخت اقساط مشخص می‌شود.
اعتبارسنجی خریداران اقساطی در ایران‌رنتر بر اساس نمره اعتبار محاسبه می‌شود و از خرید دوم به بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد.


قوانین محاسبه نمره اعتبار

نمره مثبت:

مقدار اقساط پرداختی مقدار نمره مثبت پرداخت به موقع مقدار نمره مثبت هر روز تعجیل در پرداخت
تا 100.000 تومان 1 0.2
101.000 تومان – 200.000 تومان 2 0.4
201.000 تومان – 300.000 تومان 3 0.6
301.000 تومان – 400.000 تومان 4 0.8
از401.000 تومان به بالا 5 1


نمره منفی:

تأخیر در پرداخت مقدار نمره منفی
1 تا 10 روز تأخیر 1-
بیشتر از 10 روز 2-


ضریب تأخیر ماه‌های پایانی:

ماه پرداختی ضریب
درصد تأخیر برای ماه 10 10%
درصد تأخیر برای ماه 11 20%
درصد تأخیر برای ماه 12 30%


خرید اول:

نمره اعتبار در نقطه شروع سقف خرید در نقطه شروع
100 5.000.0000 (تومان)


خرید دوم:

160 به بالا عالی 8 میلیون تومان ندارد
160 -101 خوب 5 تا 8 میلیون تومان اعتبارسنجی محدود
100 – 51 متوسط 2.5 تا 5 میلیون تومان اعتبارسنجی مجدد
50 – 1 ضعیف تا سقف 2.5 میلیون تومان اعتبارسنجی مجدد
0 و کمتر مردود ندارد قادر به خرید دوباره نیست

توجه 1 : مقدار سقف خرید بعدی در پروفایل و کنار نمره اعتبار نوشته شده است.

توجه 2 : نمره مثبت برای تعجیل در پرداخت فقط برای پرداختی‌هایی مورد قبول است که یک ماه زودتر از موعد پرداخت صورت گرفته باشد و پرداختی‌های زودتر از این زمان در روند نمره‌دهی مؤثر نخواهند بود.

توجه 3: مقدار نمره مثبت در نظر گرفته شده برای خرید دوم به بعد برابر با 50.000 تومان است و حداکثر سقف تعیین شده برای خرید دوم به بعد 8.000.000 تومان است.