جستجوی فروشگاه

زمان ارسال کارت های اعتباری خرید به چه صورت است؟

زمان دقیق ارسال «کارت اعتباری خرید» مشخص نیست و به صورت اتوماتیک زمانی به عنوان حداکثر زمان ارسال برای سفارش شما در نظر گرفته می‌شود.

با سرعت گرفتن روند تأمین سرمایه توسط سرمایه‌گذاران، زمان ارسال تخمینی ممکن است کاهش پیدا کند که در پروفایل شما قابل مشاهده است. همچنین در صورت صحیح بودن مدارک شما روند ارسال تسریع خواهد شد.