آسمان آبی زمین پاک

ایران رنتر در این مراسم مسئولیت اجاره تلویزیون شهری، استیج  وسیستم های صوت را بر عهده داشت.