جستجوی فروشگاه
آذین صنعت
خرید اقساطی تجهیزات نظافتی و رفاهی
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی تجهیزات نظافتی و رفاهی از فروشگاه آذین صنعت

شروع همکاری : 1398/07