جستجوی فروشگاه
کارپتینو
خرید اقساطی فرش
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی فرش از فروشگاه کارپتینو

شروع همکاری : 1398/07