جستجوی فروشگاه
چکامه
خرید اقساطی محصولات هنری
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی محصولات هنری از فروشگاه چکامه

شروع همکاری : 1398/05