جستجوی فروشگاه
چوبینر
خرید اقساطی ابزار و ماشین آلات صنایع چوب
سود فروشگاه : % 22.72
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی ابزار و ماشین آلات صنایع چوب از فروشگاه چوبینر

شروع همکاری : 1398/07