جستجوی فروشگاه
دیجی کمک
خرید اقساطی خدمات و پشتیبانی محصولات دیجیتال
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی خدمات و پشتیبانی محصولات دیجیتال از فروشگاه دیجی کمک

شروع همکاری : 1398/08