دوردید تک
خرید اقساطی سیستم های امنیتی و نظارتی
سود فروشگاه : % 14.1
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی سیستم های امنیتی و نظارتی از فروشگاه دوردید تک

شروع همکاری : 1398/06