جستجوی فروشگاه
دانمد
خرید اقساطی پوشاک
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی پوشاک از فروشگاه دانمد

شروع همکاری : 1398/04