جستجوی فروشگاه
ایگرد
خرید اقساطی از سایت آمازون
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی از سایت آمازون از فروشگاه ایگرد

شروع همکاری : 1398/08