جستجوی فروشگاه
کادوکارت
خرید اقساطی اجناس کادویی
سود فروشگاه : % 22.72
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی اجناس کادویی از فروشگاه کادوکارت

شروع همکاری : 1398/05