جستجوی فروشگاه
مهاجر
خرید اقساطی محصولات کشاورزی و صادرات و بسته بندی
سود فروشگاه : % 24.03
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی محصولات کشاورزی و صادرات و بسته بندی از فروشگاه مهاجر

شروع همکاری : 1398/09