جستجوی فروشگاه
پخش تهران
خرید اقساطی لوازم خانگی
سود فروشگاه : % 22.72
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی لوازم خانگی از فروشگاه پخش تهران

شروع همکاری : 1398/08