جستجوی فروشگاه
پت زیپ
خرید اقساطی لوازم حیوانات خانگی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی لوازم حیوانات خانگی از فروشگاه پت زیپ

شروع همکاری : 1398/09