جستجوی فروشگاه
فون فیکس
خرید اقساطی موبایل و تجهیزات جانبی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی موبایل و تجهیزات جانبی از فروشگاه فون فیکس

شروع همکاری : 1398/08