جستجوی فروشگاه
پیکسل کالا
خرید اقساطی لوازم الکترونیکی
سود فروشگاه : % 25.21
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی لوازم الکترونیکی از فروشگاه پیکسل کالا

شروع همکاری : 1398/08