جستجوی فروشگاه
کیومیتا
خرید اقساطی تجهیزات اداری
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی تجهیزات اداری از فروشگاه کیومیتا

شروع همکاری : 1398/06