جستجوی فروشگاه
راد الکتریک
خرید اقساطی تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی تجهیزات برق و الکترونیک صنعتی از فروشگاه راد الکتریک

شروع همکاری : 1398/08