جستجوی فروشگاه
ساختمان صنعت
خرید اقساطی کالاهای ساختمانی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی کالاهای ساختمانی از فروشگاه ساختمان صنعت

شروع همکاری : 1398/09