جستجوی فروشگاه
شهرسلامت
خرید اقساطی تجهیزات درمانی
سود فروشگاه : % 24.03
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی تجهیزات درمانی از فروشگاه شهرسلامت

شروع همکاری : 1398/07