جستجوی فروشگاه
مجتمع فنی تهران
خرید اقساطی دوره های آموزشی
سود فروشگاه : % 26.46
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی دوره های آموزشی از فروشگاه مجتمع فنی تهران

شروع همکاری : 781/01