جستجوی فروشگاه
تهران لیتمن
خرید اقساطی تجهیزات پزشکی
سود فروشگاه : % 24.03
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی تجهیزات پزشکی از فروشگاه تهران لیتمن

شروع همکاری : 1398/09