جستجوی فروشگاه
وجیسنک
خرید اقساطی خشکبار و آجیل
سود فروشگاه : % 21.49
منظور از سود فروشگاه میزان درصدی است که به مبلغ نقدی خرید اقساطی شما طی یک سال اضافه می شود. طبیعتا شیوه محاسبه سود در روش های بانکی از این روش متفاوت است.

خرید اقساطی خشکبار و آجیل از فروشگاه وجیسنک

شروع همکاری : 1398/09