با 12 ماه | اجاره مالک همیشگی وسیله شوید !

شاخه ها و وسایل

صدها قلم وسیله در شاخه های دیجیتال،وسایل اداری و سرگرمی

ضمانت آسان

ایران رنتر بر اساس رویکرد خود در جهت سهولت روش های ضمانت از روش های غیر منطقی همچون دریافت چک خودداری می کند و مشتریان تنها با دارا بودن شغل می توانند وسایل مورد نیاز را اجاره کنند.

پیش پرداخت

مشتریان می توانند با ارائه پیش پرداخت مبالغ و دوره های اجاره را تغییر دهند.حداقل مبلغ پیش پرداخت دو برابر اجاره ماهیانه آن وسیله می باشد.

تسویه زود تر از موعد

با تسوبه زودتر از پایان دوره اجاره ،مبالغ کمتری پرداخت کنید.

بیمه پوشش خسارت

ایران رنتر جهت اطمینان خاطر مشتریان از بروز خسارت ، وسایل اجاره شده به صورت بلند مدت را در صورت خواست مشتری، بیمه می کند.