1. پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
  ۱۲ماهه
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020
  ۱۲ماهه
  ۸۷,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. پلوپز پارس خزر مدل DMC-181P
  ۱۲ماهه
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. سرخ کن پارس خزر مدل FR-2014
  ۱۲ماهه
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1600P
  ۱۲ماهه
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. پلوپز پارس خزر مدل 181 تفتان
  ۱۲ماهه
  ۴۱,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. چرخ گوشت مولینکس مدل ME660ZA
  ۱۲ماهه
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. غذاساز مولینکس مدل FP903A
  ۱۲ماهه
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. غذا ساز مولینکس مدل FP211B
  ۱۲ماهه
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. مخلوط کن مولینکس مدل LM310
  ۱۲ماهه
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. همزن مولینکس مدل DD863G
  ۱۲ماهه
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. رنده برقی مولینکس مدل DJ755
  ۱۲ماهه
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. مخلوط کن مولینکس مدل LM233A
  ۱۲ماهه
  ۶۴,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. خردکن مولینکس مدل AT718A10
  ۱۲ماهه
  ۴۷,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. چرخ گوشت مولینکس مدل ME740NA
  ۱۲ماهه
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. کتری برقی مولینکس مدل BY550D10
  ۱۲ماهه
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  بدون پیش پرداخت