اجاره تلویزیون | تلویزیون ۴6 اینچ نصب بر روی سازه ایستاده
اجاره تلویزیون | تلویزیون ۴6 اینچ نصب بر روی سازه ایستاده

تلویزیون ۴6 اینچ نصب بر روی سازه ایستاده

  • راهنمای هزینه ارسال و بازگشت
    • هزینه ارسـال و بازگـشت پیک موتوری:۲۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسال و بازگشت ماشین سواری:۴۰۰۰۰ تومان

      هزینه ارسـال و بـازگـشت وانــت بـار : ۸۰۰۰۰ تومان

روش های ضمانت
  • دریافت مدارک شناسایی