اجاره صندلی چرمی پشت بلند مشکی

صندلی چرمی پشت بلند مشکی

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
6,000 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات