اجاره سیستم کنفرانس حراج!

میکروفون کنفرانسی D&D 1150

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
13,500 تومان روزانه
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات