دستگاه ترجمه همزمان

تورگاید مدل Mipro

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
100,000 تومان
بیمه آسیب وسایل
تعویـض و کنسلی
ضمـانـت آســان
نـو بـودن وسـایل
امکان خرید وسیله
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات