1.نورپردازی محیط با نورپردازی استیج چه تفاوتی دارد؟ در نورپردازی محیط صرفا تجهیزاتی مورد استفاده قرار می گیرد که باعث روشنایی محیط شود و به زیبایی توجهی ندارد.اما در نورپردازی استیج لوازم نورپردازی و رقص نور برای زیبایی و رنگی نمودن و ایجاد هیجان بر روی استیج مورد استفاده قرار می گیرد. 2.تجهیزات نورپردازی از […]

ادامه مقاله