1.سیستم های کنفرانسی از چه اجزایی تشکیل شدند؟ هر سیستم کنفرانس از سه قسمت اصلی منبع تغذیه،میکروفن کنفرانس سخنران و میکروفن کنفرانس ریاست تشکیل شده است.در بسیاری از موارد بلندگو هایی جهت تقویت صدای سخنرانان نیز استفاده می شود.   2.میکروفون های کنفرانسی مهمانان با میکروفون کنفرانسی مدیریت چه تفاوتی دارد؟ برای هر کدام از سخنرانان یک عدد میکروفن […]

ادامه مقاله