چک لیست نمایشگاهی

برنامه ریزی یکی از ضروری ترین کارها جهت کسب موفقیت در هنگام برگزاری یک رویداد می باشد. از آن جایی که برنامه ریزی رویدادهایی همانند همایش و کنفرانس بسیار پیچیده است و تمامی جزئیات را نمی توان به خاطر سپرد، در نتیجه قطعا به یک چک لیست یا همان فهرست فعالیت ها نیاز است. استفاده […]

ادامه مقاله