1.ووفر و تویتر در بلندگو ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ ووفر درایوی است که فرکانس های کم و درواقع صدای بم را در بلندگو پخش می کند و تویتر درایوی است که فرکانس های بالاتر و صدای زیر را پخش می کند. 2.چه ویژگی هایی در اجاره باند مهم تر هستند؟ در اجاره باند […]

ادامه مقاله