یکی از مهمترین دغدغه ها در برگزاری کنفرانس های کاری و برگزاری همایش ،کنفرانس های خبری و مجمع ها دارا بودن یک سیستم صوت مناسب است که تاثیر زیادی در اجرای برنامه و آرامش خاطر شرکت کنندگان جلسه دارد. در مواقعی که تعداد حضار کم باشد مجریان کار از سیستم های سنتی معمول به همراه […]

ادامه مقاله